Güzel bacaklar için estetik cerrahi operasyonlar?

0
129 views
Güzel bacaklar için estetik cerrahi operasyonlar?
Güzel bacaklar için estetik cerrahi operasyonlar?


Güzellik dendi?inde ilk akla gelen uzun ve ince bir beden, çekici bir yüz ve düzgün bacaklard?r. Psikolojiyi olumsuz etkileyen bacaktaki yap?sal problemler art?k estetik cerrahi sayesinde kolayl?kla gideriliyor.
Bacak Problemleri Egzersizle Giderilemiyor!

Bacaklardaki problemler, baca??n a??r? ince veya a??r? kal?n olmas?, e?rilikler, çarp?kl?klar ve diz kenarlar?yla ayak bileklerinde ya? birikimi ?eklinde s?ralanabilir. Genetik olan bu problemlerin diyet ve egzersizle giderilmesinin mümkün olmad???n? belirten Prof. Dr. K??lao?lu, lokal veya genel anesteziyle yap?lan ve 1?3 saat süren küçük estetik müdahalelerle sorunlar?n giderildi?ini belirtiyor.

Ya?lanma, a??r? kilo al?p verme, yerçekimi ve genetik yap? gibi faktörler, bacak derisinin kal?nl???n? ve esnekli?ini azalt?r. Yerçekiminin de etkisiyle deride meydana gelen sarkmalar kad?nlarda psikolojik sorunlara neden olabilir. Prof. Dr. K??lao?lu, bacak esteti?inde uygulanan yöntem ve a?amalar?n? ?öyle s?ralad?;
Bacak Germe Esteti?i

Baca??n vücudun üst k?sm?yla orant?s?z ?ekilde ince olmas? durumunda, bölgeye silikon protez yerle?tirildi?i bu operasyon, bacak dolgunlu?unu artt?ran bir estetik ameliyatt?r. Bacakta kemik e?rili?i olma durumunda ortopedik tedavi gerekebilece?ini belirten K??lao?lu, bacak protezlerinin meme protezleri gibi silikon bir k?l?f içinde silikon jel içeren, vücuda zarar vermeyen ürünler oldu?unun alt?n? çizdi.

Bacak germe esteti?i içerisinde de?erlendiren bir di?er operasyon da uyluk germe ameliyat?d?r. Kilo de?i?iklikleri, hamilelik ya da ya?lanma gibi nedenlerle uyluk iç k?sm?ndaki derinin gev?eyip sarkt???n? belirten Prof. Dr. K??lao?lu,  bu i?lemin sarkm?? cilt ve ya? dokusunun ç?kar?lmas? oldu?unu belirtti. Bacak germe ameliyat?n?n genel veya lokal anestezi alt?nda yap?ld???n? vurgulayan K??lao?lu, ??Ortalama ameliyat süresi yap?lacak giri?imle orant?l? olarak 1?2 saat sürer. Hastanede bir gün kalmak yeterlidir. Daha düzgün ve güzel görünümlü üst bacaklar uyluk germe operasyonu ile mümkün olmaktad?r?? ?eklinde konu?tu.

Çarp?k Bacaklara Lipofilling Çözümü

Baz? ki?ilerde yap?sal olarak alt bacaklar?n özellikle iç k?s?mlar?ndaki kas dolgunlu?unun normalden daha az oldu?unu ve bu nedenle bacaklar?n çarp?k göründü?ünü belirten K??lao?lu, böyle durumlarda lipofilling yöntemiyle bu bölgelere ekstra hacim kazand?r?larak çarp?k görünümün ortadan kald?r?ld???n? söyledi. Ya? enjeksiyonuyla gerçekle?tirilen lipofilling yönteminin lokal anesteziyle yap?ld???n? vurgulayan K??lao?lu, gerekli ya??n liposuction yöntemiyle kar?n veya kalça bölgesinden al?nd???n? belirtti.

ivillage

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here